شیراز
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

فناوری آموزشی و یادگیری موبایل

شرح رویدادهای بوت کمپ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم...

تهران
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

بهترین مراسم فارغ التحصیلی فناوری.

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...

تهران
03:00 PM-05:00 PM

روز گالا برای کودکان و نوجوانان آموزش یادگیری

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...

تبریز
03:00 AM-06:00 AM

جویندگان کار از غلبه بر شکست

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...

شیراز
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

فناوری آموزشی و یادگیری موبایل

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...

تهران
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

بهترین مراسم فارغ التحصیلی فناوری.

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...

تبریز
12:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

روز گالا برای کودکان و نوجوانان آموزش یادگیری

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...

تبریز
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

جویندگان کار از غلبه بر شکست

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...

شیراز
11:00 ق.ظ-03:00 ب.ظ

فناوری آموزشی و یادگیری موبایل

شرح رویدادها لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت...